Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เครื่องสไลด์ผัก
Getzhop เครื่องสไลด์ผัก หั่นผักและผลไม้ หั่นมันฝรั่ง Stainless steel slicing vegetable 

Getzhop เครื่องสไลด์ผัก หั่นผั..
1,790 บาท  ปกติ 2,500 บาท